Naqshbandiya Foundation for Islamic Education

The Naqshbandiya Foundation for Islamic Education (NFIE) is a non-profit, tax exempt, religious and educational organization dedicated to serve Islam with a special focus on Tasawwuf(Sufism),

Monday, April 29, 2013

Collected letters of Imam Ahmad Sirhindi RA, Letter 2, Volume 2, Part 8


Maktubat Imam Rabbani, Collected Letters of Imam Ahmad Sirhindi RA: Letter 2, Volume 2, Part 8
 
مکتوبِ نهایت زیبا، پر محتوی و آموزندهء حضرت امام ربانی مجددِ الف ثانی رضی الله عنه برای فرزندان ارجمند شان (خواجه محمد سعید و خواجه محمد معصوم رحمهماالله) در موقع که حضرت امام در قلعهء گوالیار هندوستان محبوس بودند. این مکتوب بیشتر به وصیت نامه مشابهت دارد. 

الحمدلله ربّ العالمینَ فی الّسرّاء و الضّرّاء و فی الیُسرِ و العُسر و فی النعمةِ و النِقمة و فی الرّحمةِ والزّحمة و فی الشدِّة و الرَخاء و فی العِطیَة و البلاء و الصلوة و السّلام عی من مّا أذِیَ نبیٌ مثلَ إیذائه و ما أبتُلِیَ رسولٌ نحو ابتلائه، لهذا صارَ رحمةٌ للعالمین و سیّد الاولین و الأخرین.

فرزندانِ گرامی وقتِ ابتلاء هرچند تلخ و بی مزه است اما اگر فرصت دهند مُغتَنَم است، درین وقت چون شما را فرصت داده اند حمدِ خدا جلّ شأنه بجا آورده متوجّه کارِ خود باشند و یک لمحه و لحظه فراغت برخود تجویز نکنند، و یکی از سه چیز باید که خالی از آن نباشند، تلاوتِ قرآن مجید، ادای نماز بطولِ قرآئت و تکرار کلمهء طیبهء لَا إلهَ إلا الله. باید که به کلمهء لا نفی آلِههء هوا های نفس خود نمایند و دفع مقاصد و مُرادات خویش کنند، مُرادِ خود طلبیدن دعوی الوهیّت خود کردن است، باید که هیچ مرادِ را در ساحتِ سینه گنجایش نبود و هیچ هوسی در مُتَخیِله نماند تا حقیقت بندگی متحقق شود. 

مراد خود خواستن دفع مرادِ مولای خود است و معارضه کردن است با صاحب (مالک) خود و این معنی مستلزم نفی مولایِ خود است و اثباتِ مولویّت خود. قُبح این امر را نیک دریافته نفی دعوی الوهیّت خود نمایند تا زمانیکه از هواها و هوس ها بِتمام پاک نگردند و جز مرادِ مولا مرادی نداشته باشند. این معنی بِعنایة اللهِ سبحانه امید است که در ایَام بلاء و در اوقات ابتلاء بسهولت میسر گردد، و در غیر این ایام این هوا ها و هوس ها سد های سکندریة است، در گوشه های خزیده باین امر مُشتغِل باشند که فرصت مُغتَنَم است، و در زمان فِتَن اندک را به بسیار قبول مینمایند و در غیر زمان فِتَن ریاضات و مجاهدات شاقه در کار است، خبر شرط است ملاقات واقع شود یا نه.

نصیحت همین است که مُرادی و هوسی نماند. والدهء خود را نیز باین معنی مُطلع سازند و دلالت نمایند. باقی احوال این نشأة (دنیا) چون گذرنده است چه در معرضِ بیان آرد. بر خوردان شفقت دارید و بخواندن ترغیب نمائید و اهلِ حقوق را تا توانید از جانبِ ما راضی سازید و بدعای سلامتیِ ایمان مُمِد و معاون باشید. مکرّر و موکد نوشته میشود این وقت را بأمور لا طائل (بی فایده) صرف نکنند و بغیر ذکر إلهی جلّ شأنه باید که بهیچ چیز نه پردازند اگرچه مطالعهء کتب و تکرارِ طَلَبه بود، 
وقتِ ذکر است. 

هواهای نفسانی را که آلههء باطله اند در تحتِ لا آرند تا تمام منتفی شوند و هیچ مُرادی و مقصودی در سینه نماند حتی خلاصی من، که بالفعل از أهمِ مقاصد شما است نیز باید که مرادِ شما نباشد و بتقدیرِ و فِعل و ارادهء او تعالی راضی باشند. و در جانبِ إثبات کلمهء طیبه غیر از غیبِ هویت که ورای ورای معلومات و متخیلات است هیچ نباشد. غمِ حویلی و سراء و چاه و باغ و کتب و اشیای دیگر خود سهل است، باید که هیچ چیز مزاحم وقت شما نشود، و غیر از مرضیات حق جلّ و علاء مراد و مَرضِی شما نباشد، اگر ما میمردیم این همه اشیاء میرفت، گو در حیاتِ ما رفته باشد، هیچ فکر نکنند. اولیاء این امور را باختیار خود گذاشته اند ما باختیار او تعالی این امور را بگذاریم و شکر بجا آریم، و امید که از مخلَصان باشیم بفتح لام.

جائیکه نشسته اند همان را وطن انگارند، حیاتِ چند روزه هرجا که گذرد باید که به یادِ حق جلّ شأنه گذرد و معامله دنیا سهل است متوجه آخرت باشند، والدهء خود را تسلّی بدهند و ترغیب آخرت نمایند. ماند ملاقات یک دیگر، اگر حق سبحانه و تعالی خواسته باشد میسَر خواهد شد و إلا بتقدیر او تعالی راضی باشند و دعاء کنند که در دارالسَلام جمع گردیم و تلافیِ مُلاقات دنیا را به کرمِ او تعالی در آخرت حواله نمائیم. الحمدللهِ علی کلِّ حال.

................................................................
مکتوبات امامِ ربانی مجددِ الف ثانی قدس الله سره العزیز، مکتوبِ شماره 2 جلد دوم حصهء هشتم
که به مخدوم زاده های گرامی خواجه محمد سعید و خواجه محمد معصوم قدس الله سرهما صدور یافته در مواعظ و انقطاع از خلق و توسّل به جناب حضرت حق سبحانه و تعالی.
Maktubat Imam Rabbani,
Letter to his sons Khwaja Muhammad Saeed and Khwaja Muhammad Masum from Gawalyar Prison.
Advice to connect with God and not with material world.
Praises to God, the Sustainer of the worlds.
All the praises are due to God, the Lord of the Universe during happiness or sadness, ease or difficulty, mercy or punishment, prosperity or misfortune and during all the situations and blessings and salutations to the Prophet saws who endured torture like no other Prophet and his trails were not like any other. That is why he became the mercy for the worlds & the leader of those before and after him.     
My honorable Sons: Even though the time of difficulty & trail is painful, it also provides opportunity to praise God and keep yourself busy at least with one of the three things, 1. Quranic recitation, 2. Prolonged recitation of Quran during prayers. 3. Repetition of the word of Purity, Kalima e Tayyiba “la ilaha illa’llah, There is no god but Allah.  With La of Kalima negate the desires of your ego self and keep a distance from your own whims & wishes. Fulfillment of desires as only objective in life means that you are claiming Divinity for yourself. Your heart should be free of any desires and your thoughts free of any greed, so that you can realize the reality of servanthood. Wishing for your own desires means rejecting your Lord’s wishes and quarreling with Him. This amounts to negation of your Lord and confirmation of your lordship. Try to understand this evil thinking and negate your claim for divinity until you are cleansed of desires and greed. Your sole purpose in life is to submit to the wishes of your Lord. With grace of God you will understand this advice better during the time of trial and tribulation. Please also inform your mother about this advice and guide her. The affairs of this material world will pass by .Be kind to the young and encourage them to study. Fulfill the rights of deserving people on my behalf and join me in prayers for peace and safety. I want to emphasize not to waste time in useless matters and do not busy yourself in anything other than God Almighty even if involves studying books and discussion with students. This is the time for Remembrance of God. Selfish desires are like false gods, bring them under control of La and negate them so that heart is empty of any other desire or purpose. Even my release from prison should not be your main objective and be pleased with God‘s will and command.
Material things of this world such as home, garden, books and other belonging should not be source of worry and your goal in life should be to seek pleasure of God Almighty. We will leave everything here when we die and if we lose them during this life; it should not be source of worry. Friends of God ( Awliya Allah) has left material things willingly and we can also leave them with help of God. We should thank God and hope and pray to be included amongst the sincere ones (mukhliseen).
Consider your present location as your home .Spend the short time we have in this world in remembrance of God. Matters of this world are easy, stay focused on hereafter. Comfort your mother and remind her of hereafter. If God wills we will meet, otherwise we are contented with His destiny. Let us pray that we be together in the paradise.  Praises to God during all situations. (Alhamdolillahe ala kulle Hal)
Source:  Imperfect translation by Ahmed Mirza Servant, NFIE from Urdu Translation by Maulana Saeed Ahmad Naqshbandi, Maktubat Imam Rabbani, Volume 3, Daftar 3, Part 1, Maktub 2 

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home